6 kyu Okinawa Kobudo

(biały pas)

Bo Hojoundo Dai Ichi
– Jodan Uchi
– Jodan Naname Uchi
– Chudan Yoko Uchi
– Gedan Naname Uchi
– Kake Uke, Tsuki