5 kyu Okinawa Kobudo

(żółty pas)

Bo Hojoundo Dai Ni
– Harai Uke, Jodan Naname Uchi
– Hane Uke, Gedan Nuki Bo
– Sune Kake
– Osae Uke
– Kaeshi Uchi, Kaeshi Tsuki