3 kyu Okinawa Kobudo

(zielony pas)

Bo Kata: Shushi no Kon

Tonfa Hojoundo Dai Ichi
– Jodan Yoko Uchi/Uke
– Jodan Uke
– Chudan Tsuki
– Jodan Nuki
– Gedan Yoko Uchi/Uke

Tonfa Hojoundo Dai Ni
– Gedan Uke
– Chudan Tsuki, Jodan Yoko Uke, Gedan Uke
– Ue Uchi, Mawashi Uchi
– Chudan Tsuki, Gedan Yoko Uke, Gedan Uke
– Chudan Tsuki, Nikakai, Mawashi Uchi