2 kyu Okinawa Kobudo

(niebieski pas)

Tonfa Kata Dai Ichi

Sai Hojoundo Dai Ichi
– Yokomen Uchi
– Jodan Uke
– Chudan Tsuki
– Chudan Harai Uke
– Gedan Harai Uke

Sai Hojoundo Dai  Ni
– Gedan Uke
– Chudan Tsuki, Yokomen Uchi, Gedan Uke
– Chudan Tsuki Gedan Harai Uke, Jodan Nuki, Gedan Uke
– Chudan Tsuki, Chudan Harai Uke, Gedan Harai Uke, Kote Uchi, Gedan Uke
– Chudan Tsuki, Chudan Harai Uke, Mawashi Kote Uchi, Kode Uchi, Gedan Uke