4.5 i 4 kyu Ju Jitsu

4.5 kyu (żółty pas z pomarańczową belką)
 
Ukemi
   koho kaiten ukemi
Dachi
  Sanchin Dachi
  Gyaku Zenkutsu Dachi
  Uchi Hachi Dachi
  Tai Sabaki
Uke
   Juji uke
   Uchi/Gedan Uke
Tsuki/Uchi
   Shuto Gamen Uchi
   Shita Tsuki
   Jun Tsuki
Geri
   Soto Mawashi Keage
   Uchi Mawashi Keage
   Mawashi Geri
Trzymania
   Kami Shiho Gatame
Dźwignie
   Sankyo
   Juji Gatame

4 kyu (pomarańczowy pas)

Kata
   Kihon Kata Sono Ichi
   Kihon Kata Sono Ni
Nage
   Kata Guruma
   Harai Goshi
   Ko Uchi Gari
   Soto Makikomi
Samoobrona
– cios prosty twarz oi/gyaku
– cios prosty brzuch oi/gyaku
– sierpowy głowa
– mae geri
– mawashi geri