2 kyu Ju Jitsu

(niebieski pas)
 
Ukemi
Dachi
   Moro Ashi Dachi
   Kake Dachi
   Tsuru Ashi Dachi
Uke
  Seiken Ude Barai
  Koken Jodan Uke
Koken Chudan Uke
  Koken Gedan Uke
Tsuki/Uchi
   Shuto Sakotsu Uchi
   Shuto Uchi Komi
  Shuto Hizo Uchi
Geri
   Ushiro Keage
   Ushiro Geri
  Ushiro Mawashi Geri
  Yoko Tobi Geri oi/gyaku
Oddychanie
   Ibuki
Trzymania
  Kuzure Tate Shiho Gatame
Dźwignie
   Gokyo
Duszenia
  Juji Jime
Kata
  Sanchin no Kata
  Kanku Dai
Nage
  Uki Otoshi
  Utsuri Goshi
  De Ashi Barai
  Kani Basami
Samoobrona
pałka/nóż
– z góry
– z dołu
– skos z góry
– z boku
– na odlew
– pchnięcie